Ondersteuningsplan

Typering van de school

Openluchtschool de Recon is een cluster 3 school, een school voor Langdurig Zieke Kinderen (LZK). De school richt zich op leerlingen in de leeftijd van 4 tot 20 jaar met een medische problematiek. Daarnaast spelen over het algemeen – en in sterk toenemende mate (zie voorwoord) - complexe sociaal-emotionele en onderwijskundige factoren een rol.

Het onderwijs is afgestemd op de ontwikkelingsmogelijkheden van de leerling. Het intelligentieniveau van onze leerlingen kan enorm variëren (ziek worden kan iedereen!). Het handelen van leerkrachten/docenten (en klassenassistenten in het SO en leraar ondersteuners in het VSO) vraagt dus veel: naast onderwijsfactoren en de zorg voor lichamelijke ziektes moet men rekening houden met medische, sociale, emotionele en cognitieve factoren.
Er wordt naar gestreefd, dat de leerling een zo veel mogelijk ononderbroken ontwikkelingsproces kan doorlopen. In toenemende mate wordt hierbij de Elektronische Leer Omgeving (ELO) ingezet.

Leerlingen worden toegelaten vanaf 4 jaar. De leeftijd waarop een leerling de school moet verlaten is maximaal 20 jaar. Dit is wettelijk bepaald. In bijzondere gevallen kan de rijksinspecteur ontheffing verlenen van deze bepaling en toestaan dat een leerling de school langer bezoekt.
De school bestaat uit twee afdelingen: een afdeling voor Speciaal Onderwijs (SO) en een afdeling voor Voortgezet Speciaal Onderwijs (VSO). Het SO werkt volgens vier leerlijnen (<0.5, 0.5, 0.75 en 1.0) Het VSO is verdeeld in een theorie- (VMBO College) en een praktijkstroom (Pro).

Alle leerlingen die de school verlaten, hebben recht op een jaar begeleiding (het zogenaamde Rugzakje). Deze begeleiding kan plaatsvinden in het basisonderwijs, het voortgezet onderwijs en op de ROC’s. De school participeert in de ambulante dienst (SCOOR) van de scholen voor speciaal onderwijs die vallen onder Stichting BOOR. Via deze dienst worden leerlingen begeleid in het regulier onderwijs, die zonder deze hulp naar een school voor speciaal onderwijs zouden moeten.

Team
De schoolleiding wordt gevormd door de algemeen directeur, de locatie directeur van het SO en de locatie directeur van het VSO. De locatie directeuren zijn specifiek belast met taken van de eigen afdelingen. Het onderwijs in het VSO wordt gegeven door leerkrachten die elk één of meer vakken verzorgen. In het SO staat (bijna) alle dagdelen naast de leerkracht een klassenassistent. Per afdeling zijn twee mensen belast met de interne begeleiding c.q. zorgcoördinatie.

Naast onderwijzend personeel is er ook onderwijsondersteunend personeel aan de school verbonden: klassenassistenten, leraar ondersteuner, logopedist, fysiotherapeut, emotioneel therapeut, maatschappelijk werker, psycholoog, jeugdarts, schoolverpleegkundigen, conciërge, administrateur en financieel-administratief personeel.

Leerlingpopulatie

Bij de start van het komende schooljaar, schooljaar 2016-2017 wordt bij het SO uitgegaan van ongeveer 120 leerlingen verdeeld over vijf groepen. Bij de indeling in groepen wordt rekening gehouden met leeftijden, met sociaal-emotionele ontwikkeling en met niveau. In principe kennen alle groepen drie niveaus; soms is nog een apart niveau daarnaast nodig.

In het VSO wordt in 2016-2017 gestart met ongeveer 100 leerlingen in 10 groepen. Voor de brugleerlingen zijn er introductiedagen waarin zij een apart programma hebben. Er wordt zo nauwkeurig mogelijk vastgesteld wat het niveau van iedere individuele leerling is en met welke leerstof zij kunnen beginnen. Bij de overgang van de brugfase naar de middenfase wordt gebruik gemaakt van toetsgegevens om te beoordelen of een leerling beter in de theorie- dan wel in de praktijkstroom verder kan gaan. De school hanteert hiervoor een aantal criteria.

Openluchtschool de Recon
Afdeling College en Pro (Zuid) • Dordtsestraatweg 472 • 3075 BN Rotterdam • telefoon: 010-4849233
Afdeling SO (Noord)  • Olijflaan 4 • 3053 WK Rotterdam • telefoon: 010-4186422
e-mail: directie@olsderecon.nl

© 2014 De Recon | De Recon is onderdeel van Stichting BOOR | Ontwerp & realisatie: ElgersmaMedia