Zorg

Vanwege het specialistisch karakter van de school zijn de volgende voorzieningen aanwezig:

 • Full-time verpleegkundige
 • Schoolarts gedurende een dag per week
 • Creatieve Expressie Therapeut
 • Psycholoog
 • Schoolmaatschappelijk werker
 • Fysiotherapie
 • Logopedie
 • Aangepast vervoer
 • Aangepast dagprogramma
 • Sterk geïndividualiseerd onderwijs
 • Kleine groepen
 • Persoonlijke aandacht en begeleiding
   

Hulp bij gezondheidsproblemen

Hulp bij medische problemen (bijvoorbeeld bij een epileptische aan of de controle van de medicijnen) is een standaard voorziening op school. Ook kunnen de (de kleine kinderen en voor wie rust noodzakelijk is) kinderen overdag rusten. Regel is dat de docent of leekracht wel (voor zover mogelijk) rekening houdt met de uitwerking van de gezondheid toestand van het kind, maar dat de somatische problematiek niet tot het domein van de onderwijsgevende behoort. De leerkracht geeft les en begeleiding. Dat dit in een groep met verschillende ziektebeelden met een daarbij een behorende werkhouding, conctratieproblemen, geheugenproblemen en bloedsuikerschommelingen al moeilijk genoeg is, merken wij dagelijks

Hulp bij leerproblemen

Door de kleine groepen, de gespecialiseerde docenten (en in een aantal klassen ook aangevuld met leraar ondersteuners in het VSO en klassenassistenten in het SO), de speciale methoden en de audiovisuele leermiddelen kan veel hulp in de eigen groep worden geboden. We proberen onze hulp zo duidelijk en efficiënt mogelijk in te richten:  

 • Van elke groep (binnen SO en VSO wordt een groepsdocument gemaakt: overdracht naar de volgende groep geschiedt op basis van dit document;
 • Van elke leerling wordt het eerder genoemde OPP samengesteld. Aan het OPP kunnen aparte hulpplannen worden gekoppeld;
 • Alle documenten betreffende een leerlingen worden digitaal opgeslagen in het leerlingvolgsysteem (voor het SO Parnassys en voor het VSO Magister). Ook een medisch rapport hangt hieraan. Niet alle documenten zijn voor alle betrokkenen in te zien (privacyreglement en medische geheimhouding);
 • De zorg coördinator van het VSO en de intern begeleiders van het SO maken afspraken met alle leerkrachten. Zij bezoeken ook de klassen en nemen verschillende individuele groepsgerichte toeten af;
 • Waar nodig wordt remedial teaching ingezet;
 • De decaan, de zorg coördinator en de intern begeleiders zijn in dit hele plaatje belangrijk voor doorstroom en uitstroomadviezen;
 • In het VSO werken alle leerlingen binnen de theoriestroom met leerroutes en daaruit afgeleide studiewijzers: dit maakt dat de leerlingen steeds inzicht heeft in hetgeen hij/zij nog moet doen en of hij/zij door ziekte of verzuim achterstand dreigt op te lopen;
 • Mentor in het VSO heeft in elke een belangrijke functie van vertrouwen, begeleiding en hulp bieden. Dit geldt ook bij zorg voor de leerroute;
 • Leerlingbesprekingen vinden drie keer per jaar plaats. Daarnaast is in het VSO vakgroep overleg een moment van bijstelling van de leerstof;
 • Bij problemen die niet alleen de leerstof betreffen, wordt het kind aangemeld bij de Commissie van Begeleiding (CvB). Hieruit voortvloeiende adviezen worden in het OPP verwerkt. Monitoring van dit proces vraagt veel tijd;
 • Daar waar de besproken problematiek vooral de sociaal emotionele kant betreft, wordt intern de steun van schoolmaatschappelijk werk, de orthopedagoog of de dramatherapeut ingeschakeld. Ouders hoeven daar niets voor te betalen. Dit laatste geldt ook voor de begeleiding en therapie van de logopedist en de fysiotherapeut;
 • In het VSO wordt een groot gedeelte van het jaar gewerkt met klas doorbrekende uren. Leerlingen kunnen dan extra werken aan de vakgebieden waarmee ze moeite hebben.

Openluchtschool de Recon
Afdeling College en Pro (Zuid) • Dordtsestraatweg 472 • 3075 BN Rotterdam • telefoon: 010-4849233
Afdeling SO (Noord)  • Olijflaan 4 • 3053 WK Rotterdam • telefoon: 010-4186422
e-mail: directie@olsderecon.nl

© 2014 De Recon | De Recon is onderdeel van Stichting BOOR | Ontwerp & realisatie: ElgersmaMedia