Ouderbetrokkenheid

Ouders zijn niet alleen ‘klant’ maar ook partner van de school. Goed contact, goede informatievoorziening en afstemming tussen ouders en school is in het belang van het kind. Zo vinden we het belangrijk dat er duidelijke regels en afspraken zijn (hierover leest u in de schoolgids meer). De school informeert ouders op meerdere manieren over de voortgang en het welbevinden van hun kind op school.

Ouderavonden

Driemaal per jaar organiseert de school een ouderavond. De eerste avond heeft een informatief karakter. Op de andere avonden krijgen de ouders de gelegenheid om met de leerkrachten over hun kind te praten. Zij ontvangen voor deze avonden tijdig een schriftelijke uitnodiging. Uiteraard kunnen zij, als zij dat wensen, ook tussentijds contact opnemen met de schoolleiding of met de leerkracht. Voor de data verwijzen wij naar de kalender op de website van de school. Daarnaast - zeker zo belangrijk - zijn er de formele mogelijkheden tot ouderinspraak en –participatie. Hieronder vallen de ouderraad en ouderdeelname aan de medezeggenschapsraad.

Medezeggenschapsraad

Aan de school is een medezeggenschapsraad verbonden. Deze raad bestaat uit ouders en personeelsleden. De taak en de samenstelling van de medezeggenschapsraad zijn geregeld in een reglement, dat op school ter inzage ligt. De vergaderingen van de medezeggenschapsraad zijn in principe openbaar. De namen van de MR-leden en actuele data van vergaderingen vindt u ook op deze website.

Openluchtschool de Recon
Afdeling College en Pro (Zuid) • Dordtsestraatweg 472 • 3075 BN Rotterdam • telefoon: 010-4849233
Afdeling SO (Noord)  • Olijflaan 4 • 3053 WK Rotterdam • telefoon: 010-4186422
e-mail: directie@olsderecon.nl

© 2014 De Recon | De Recon is onderdeel van Stichting BOOR | Ontwerp & realisatie: ElgersmaMedia